Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK C.Q. ONLINE TOEGANG TOT “BLIJVENDINBALANS”

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

1.1 Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

1.2 Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.

1.3 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid, waaronder begrepen de toegangsdienst die e-Prox B.V. aan gebruiker verschaft tot de web applicatie, genaamd: “BLIJVENDINBALANS”, waarin gebruiker op een persoonlijke account kan inloggen en aldaar wordt geïnformeerd over obesitas, voeding en diëtetiek.

1.5 Formulier: (elektronisch) document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd inclusief financiële (rand)voorwaarden.

1.6 Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

1.7 Gebruiker: de Partij met wie Leverancier de Overeenkomst sluit en die, verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van “BLIJVENDINBALANS”, via een beveiligde inlog recht heeft op toegang tot “BLIJVENDINBALANS ” en verplicht is tot het uitvoeren van haar gebruiksrechten overeenkomstig de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen.

1.8 Gebruikersomgeving: Beveiligde en afgeschermde omgeving op het “BLIJVENDINBALANS ” platform toegankelijk gemaakt voor Gebruiker.

1.9 Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.

1.10 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.11 Leverancier: e-Prox B.V. onderneming zoals omschreven in bepaling 1.12.

1.12 e-Prox: e-Prox B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, onder het nummer: 60123338, gevestigd te (3818 ZE) Amersfoort aan de Prins Bernhardlaan 17, zijnde Leverancier van “BLIJVENDINBALANS”

1.13 “BLIJVENDINBALANS ”: Het webportaal genaamd “BLIJVENDINBALANS ” met als URL: www.blijvendinbalans.nl.

1.14 Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

1.15 Partij: iedere partij bij de Overeenkomst

1.16 Product: ieder op grond van de Overeenkomst door e-Prox er beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.

1.17 Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Gebruiker bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan

1.18 Viewer: Contactpersoon bij Gebruiker die inzage heeft in de administratieve handelingen uitgevoerd door de Operator, en tevens inzage heeft in deelname en resultaten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen e-Prox en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door e-Prox opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

Artikel 4: Informatieplichten e-Prox

4.1 e-Prox draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Gebruiker al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Gebruiker of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.2 Onverminderd eventueel voor e-Prox bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is e-Prox niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Gebruiker toegankelijk te houden.

 

 

Artikel 5: Prijzen en betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor de bestelde toegang tot de Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Leverancier factureert het openstaande bedrag na levering van het product maandelijks middels incasso.

5.2 Indien factuur niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Opdrachtnemer het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze kosten € 25, =. Opdrachtnemer heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.

5.3 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Gebruiker werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Gebruiker aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.4 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend.

5.5 In geval van betaling tegen factuur dient Gebruiker binnen de op het Formulier vermelde termijn te betalen, tenzij door e-Prox een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

5.6 In geval van te late betaling heeft e-Prox het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling is vereist, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door e-Prox is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Gebruiker heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur

 

Artikel 6: Levering en Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door e-Prox geleverde zaken blijven eigendom van e-Prox of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

 

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die e-Prox in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij e-Prox of bij de derde van wie e-Prox het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Gebruiker ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende Producten en Diensten verleent e-Prox hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Gebruiker van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Gebruiker een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

7.2 Indien naar het oordeel van e-Prox aannemelijk is dat komt vast te staan dat door e-Prox onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is e-Prox gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Gebruiker gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan e-Prox kan aantonen dat Gebruiker door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Gebruiker te laten retourneren tegen terugbetaling van de ter zake door Gebruiker betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van e-Prox gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

7.3 Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan e-Prox materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

7.4 Gebruiker mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

7.5 Gebruiker zal niets uit de ter beschikking gestelde inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren, tenzij, en voor zover dat nodig is, voor toegang of gebruik van de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ”.

7.6 Gebruiker zal niet linken naar een deel van de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” of deze “framen” zonder voorafgaande toestemming daarvoor van Leverancier.

7.7 Leverancier vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten in Nederland inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Gebruiker e-Prox onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Gebruiker e-Prox de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Gebruiker hierbij aan e-Prox een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan e-Prox die daarvoor redelijkerwijs nodig is.

7.8 De vrijwaringsverplichting van e-Prox vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Gebruiker of namens Gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van de Producten of Diensten in combinatie met niet door e-Prox ter beschikking gestelde Producten of Diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Producten of Diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

 

Artikel: 8 Gebruik

8.1 Gebruiker is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat alle inhoud die openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier wordt verzonden naar of op de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ”, ongeacht of deze op verzoek van e-Prox of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als “Post”), de uitsluitende verantwoordelijkheden zijn van de persoon die deze Post heeft gemaakt. Hetgeen betekent dat e-Prox niet verantwoordelijk is voor de Post en de inhoud c.q. accuratesse daarvan.

8.2 Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële, doeleinden. Dit gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Gebruiker heeft niet het recht dit gebruiksrecht te sub-licentiëren of anderszins te belasten met zakelijke rechten aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.

8.3 Gebruiker zal alle redelijke maatregelen nemen om eventuele schade of ongemakken te voorkomen, waaronder begrepen het voorkomen van inbreuken op privacy, intellectuele eigendomsrechten, handelingen die het ongestoord gebruik van andere gebruikers of het functioneren van servers verstoren

8.4 Indien Gebruiker niet voldoet aan de in deze overeenkomst opgenomen Voorwaarden, behoudt Leverancier zich het recht voor zonder vooraankondiging, Gebruiker toegang tot haar user account, en/of toegang tot de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” (of een deel hiervan) te beëindigen, alsmede alle gerelateerde informatie en bestanden in de user account van Gebruiker te verwijderen.

8.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van haar wachtwoord en user accountinformatie, en zal Leverancier onverwijld op de hoogte stellen van (vermoedelijk) ongeautoriseerd gebruik van haar useraccount, of iedere andere bekende of vermoedelijke inbreuk op de veiligheid van het account, inclusief verlies, diefstal of ongeautoriseerde prijsgave van haar of iemand anders wachtwoord.

8.6 Gebruiker stemt ermee in dat als zij zich niet houdt aan de bepalingen van deze Voorwaarden Leverancier onverwijld de user account van Gebruiker onbruikbaar mag maken of mag verwijderen alsmede alle gerelateerde informatie en bestanden in de user account en/of verdere toegang tot deze informatie en/of bestanden of de Website mogen belemmeren, tenzij Leverancier hierin anders voorziet.

8.7 Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht een deel van de Website te stoppen, aan te passen of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, (i) de tijd dat de Website toegankelijk is te beperken, (ii) de hoeveelheid van het toegestane gebruik te beperken, en (iii) ieder recht op het gebruik van de Website te beperken of te beëindigen.

8.8 Leverancier heeft het recht iedere beëindiging of annulering van de toegang tot of gebruik van de Website plaats te laten vinden zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker.

8.9 Leverancier is, naast het in de artikelen 8.6, 8.7 en 8.8 bepaalde, bevoegd Gebruiker de toegang tot de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” te ontzeggen indien er sprake is van misbruik van de Hardware, Software of het systeem, dan wel een vermoeden daarvan.

8.10 Gebruiker verleent Leverancier een vergoedingsvrij, eeuwigdurend en niet in te trekken, niet exclusief licentierecht om door Gebruiker vrijwillig verschafte informatie, met uitzondering van persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk  voor elk doel, overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, openbaarmaken en/of exploiteren.

8.11 Leverancier is gerechtigd de met Gebruiker overeengekomen Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat aan nader te stellen voorwaarden is voldaan indien:
a) Gebruiker inbreuk maakt op een of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden en Gebruiker, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, geen maatregelen heeft getroffen om een dergelijke inbreuk te beëindigen;
b) Dit noodzakelijk is als gevolg van een dwingende wetsbepaling of rechterlijke uitspraak;
c) Dit noodzakelijk is als gevolg van een essentiële installatie of onderhoud van hardware, software of infrastructurele voorziening welke cruciaal is voor het functioneren van de Technische Infrastructuur van Leverancier;
d) Leverancier een claim heeft ontvangen als bedoeld in artikel 11.

 

Artikel 9: Privacy

9.1 Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van e-Prox (welke is te vinden op www.blijvendinbalans.nl) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

9.2 Gebruiker is ervan op de hoogte dat e-Prox de persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, met inbegrip van gegevens over Gebruikers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Gebruiker vandaan komt en de Producten of Diensten die Gebruiker heeft besteld. e-Prox of door haar ingeschakelde derden slaan deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Gebruiker te verbeteren en het verstrekken van informatie aan Gebruiker.

9.3 Gebruiker mag de gegevens die e-Prox over hem heeft verzameld inzien en zelf corrigeren of verwijderen.

 

Artikel 10: Garanties

10.1 Gebreken welke door Gebruiker aan e-Prox worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door e-Prox , naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Gebruiker valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1 e-Prox is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten.

11.2 e-Prox is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker of derden als gevolg van de beëindiging of annulering van de toegang van Gebruiker tot haar account c.q. de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” in de zin van artikel 8.

11.3 e-Prox is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk en kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor informatie c.q. content die niet door haarzelf is geplaatst.

11.4 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van e-Prox jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan e-Prox betaalde vergoedingen exclusief BTW.

11.5 Gebruiker vrijwaart e-Prox voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten en/of Diensten.

11.6 De artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van e-Prox of zijn werknemers.

11.7 De Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” is erop gericht om de Gebruiker te ondersteunen in haar poging om gezond te leven. e-Prox geeft geen medisch advies en stelt geen medische diagnose, en de op de Website c.q. aangeboden informatie dient niet als zodanig te worden opgevat. De aangeboden informatie kan nimmer worden beschouwd als substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist.

11.8 e-Prox biedt geen garanties met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik van de producten, informatie, aanbiedingen, inhoud of materialen op de Website c.q. “BLIJVENDINBALANS ” in de zin van hun juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of anderszins.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie

13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

 

Artikel 14: Duur en beëindiging

14.1 De Overeenkomst heeft een duur van minimaal drie maanden, met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan voor het overige tijdens het bestelproces zelf bepalen wat de duur van de overeenkomst zal worden.

14.2 Na afloop van de initiële contractperiode zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd, gedurende de stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één maand.

14.3 Gebruiker is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat e-Prox meteen na de totstandkoming van de Overeenkomst met de levering van haar diensten aanvangt.

14.4 Gebruiker, zijnde een Consument, stemt ermee in dat het in artikel 14.3 bepaalde als gevolg heeft dat Gebruiker geen beroep kan doen op een wettelijke bedenktijd van zeven werkdagen conform de wet overeenkomsten op afstand en geen wettelijk recht heeft op ontbinding van de Overeenkomst binnen de hiervoor genoemde termijn.

14.5 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

14.6 Indien Gebruiker zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft e-Prox het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.7 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 14.1, 14.2 of 14.3 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

  • openstaande betalingen;
  • geheimhouding;
  • Intellectuele Eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang e-Prox op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

 

14.8 Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 14.1 is er geen recht op restitutie. Indien Gebruiker de Overeenkomst met Leverancier beëindigt en in rechte restitutie mocht bestaan, dan wordt Gebruiker gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten maanden dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening gebracht.

 

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen

15.1 Wijzigingen of verwijderingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

15.2 e-Prox heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden.

15.3 Door gebruik te maken van de Producten, het Platform en/of de Website na eventuele veranderingen zoals uiteengezet in artikel 15.1 en 15.2 van deze Voorwaarden, bevestigd Gebruiker op elektronische wijze in de zin van artikel 15.1, dat eventuele veranderingen Gebruiker ter hand zijn gesteld en accepteert Gebruiker de veranderingen. Indien de gewijzigde Voorwaarden niet accepteert mag Gebruiker de Internet Producten en/of de Website niet langer gebruiken en, indien nodig, op dat moment de user account en/of abonnement opzeggen door een schriftelijke opzegging te richten aan de klantenservice.

 

Artikel 16: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Gebruikers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

16.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van e-Prox ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

16.3 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.

16.4 e-Prox mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

16.5 e-Prox mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Gebruiker redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

16.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van e-Prox wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft e-Prox het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.7 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.