Privacy verklaring van e-Prox B.V.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op de website www.blijvendinbalans.nl alsmede op het specifieke leefstijl coaching programma BlijvendinBalans waarop deelnemers een abonnement kunnen nemen om  een gezond gewicht te bereiken en wat middels een ingangscode en eigen wachtwoord gebruikt kan worden.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen via onze websites en onze dienstverlening. BlijvendinBalans voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacy verklaring willen we u op transparante wijze informeren over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

e-Prox B.V. handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 1 en 2 genoemd.
 • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • op de hoogte zijn van de rechten van deelnemers omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemers, deze respecteren en deelnemers hierover informeren.

e-Prox B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de website en het programma ‘BlijvendinBalans’. K.H. Bulder, belast met privacy beleid, is de contactpersoon in geval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon:

Naam K.H. Bulder
Adres Prins Bernhardlaan 17
Postcode 3818 ZE
Plaats Amersfoort
E-mailadres info@blijvendinbalans.nl

 

1 - Wat verzamelen we?

BlijvendinBalans verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor zover u diensten van BlijvendinBalans afneemt. In sommige gevallen stellen wij u in de aanmeld procedure ook vragen aangaande uw gezondheids situatie, welke niet door ons worden opgeslagen, maar alleen dienen voor uzelf om eventueel samen met uw huisarts een oordeel te vellen over de geschiktheid van het programma voor u.

Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
NAW gegevens gewicht
mobiel telefoonnummer buikomvang
bankrekeningnummer eetgedrag
geboortedatum beweeggedrag
geslacht welzijnsgevoel
e-mailadres lengte
persoonskenmerken (na test)

 

2 - Waarom doen wij dit?

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Verlening en facturering van onze diensten;
 • Afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
 • De uitvoering van onze dienstverlening aan u;
 • Verstrekking van informatie of aanbiedingen aan u;
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Verder vragen wij u (soms door middel van een test) om gegevens over uw leefgewoontes, waaronder begrepen:  uw dieet, eetgedrag, (hoeveelheid) beweging, werk, leeftijd, persoonlijkheidskenmerken, lengte, gewicht, buikomvang en interesses.

Deze gegevens gebruiken wij om u van relevante informatie en advies te kunnen voorzien over overgewicht, voeding, beweging om  een gezond gewicht te bereiken.

Ook leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website www.blijvendinbalans.nl met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.
Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website, wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: uw IP-adres, de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

3 - Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. e-Prox B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

 • Beheer van de websites
 • Leverancier SMS dienst

Voor de incasso van de abonnementsgelden hebben wij een overeenkomst met AfterPay. De betaalovereenkomst wordt gesloten tussen u als deelnemer en AfterPay. Daarmee is AfterPay de verwerker van de persoonsgegevens en de verantwoordelijke van de Privacy bescherming jegens de deelnemer. e-Prox B.V. is hierin geen partij.

e-Prox B.V. zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij BlijvendinBalans daartoe wettelijk wordt verplicht.

4 - Wat gebruiken wij voor onze website?

Met behulp van het web-analyse programma Google Analytics worden gegevens in geanalyseerde vorm gepresenteerd zodat we aan de hand daarvan onze website kunnen optimaliseren. Daarvoor maken we gebruik van een trackingbestand, de zogenaamde: ‘cookie’, die uw surfgedrag op onze website vastlegt.

Deze gegevens worden mogelijk opgeslagen in netwerken van Google Inc. die in de Verenigde Staten zijn gelegen. Google heeft zich middels de ‘Veilige Haven Beginselen’ gecommitteerd aan een passend beveiligingsniveau voor het verwerken en opslaan van gegevens afkomstig uit de Europese Unie. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien zij daardoor wordt verplicht. Google mag deze gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor u hier toestemming geeft.

5 - Wat zijn uw rechten?

U mag de gegevens die wij van u verzamelen desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft ook het recht BlijvendinBalans te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, BlijvendinBalans zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd binnen uw eigen omgeving na inloggen bekijken en zo nodig wijzigen in uw persoonlijke instellingenpagina van het programma.
Voordat BlijvendinBalans bovenstaande verzoeken in behandeling neemt, kan zij verlangen dat u bepaalde identiteitsgegevens, waaronder onder andere begrepen, uw rekeningnummer en  woonadres, verstrekt, opdat BlijvendinBalans uw identiteit met voldoende zekerheid kan vaststellen.

6 - Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens conform de AVG worden beschermd.

 • e-Prox B.V. werkt met het programma BlijvendinBalans waarvoor verwerkersovereenkomsten zijn gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
 • e-Prox B.V. werkt met SMS interventie systeem, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • databases zijn altijd zo actueel mogelijk.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Gegevens worden gedurende de looptijd van de dienstverlening bewaard, tenzij op verzoek van u als deelnemer eerder vernietiging heeft plaatsgevonden.
 • e-Prox B.V. werkt conform het Protocol meldplicht datalekken.
 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens zijn binnen e-Prox B.V. een regelmatig terugkerend aandachtspunt.

7 - Derden

Graag willen wij u erop wijzen dat daar waar u, door middel van het aanklikken van een hyperlink, websites van derden bezoekt, de Privacy Verklaring van deze derde partijen, en niet die van BlijvendinBalans van toepassing is.

8 - Wijzigingen

Wij hebben te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de homepagina van onze website. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van onze website en dienstverlening zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

9 - Nieuwsbrief

Indien u geïnformeerd wilt worden over de ontwikkelingen en activiteiten van BlijvendinBalans kunt u zich aanmelden op onze Nieuwsbrief. Met uw aanmelding op onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om u op gezette tijden te informeren en daarvoor uw gegevens op te nemen in ons e-mailbestand. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op de link afmelden te klikken.